TARICSKbeta v.004

Cookies

Cookies sú malé súbory uchovávajúce údaje najčastejšie v podobe textových reťazcov podľa schémy kľúč = hodnota. Tieto súbory sú uložené na strane klienta, to znamená v počítači - v pamäti internetového prehliadača osoby ktorá danú webovú lokalitu prehliada.
V tejto časti nájdete podrobnejšie vysvetlenú funkciu jednotlivých súborov, ich umiestnenie a popis dát, ktoré ukladajú.
Bližší technický postup na ich manuálne vyhľadanie a manipuláciu sa líši v závislosti od verzie a typu zariadenia a operačného systému, použitého internetového prehliadača a jeho verzie, táto téma teda ďalej nebude obsahom tejto sekcie.

Nevyhnutné

Jedná sa o základný typ cookies, ktoré zabezpečujú funkčnosť internetovej stránky a sami o sebe žiadne užitočné dáta pre druhú stranu neobsahujú. Tieto súbory sú teda výnimkou v norme/smernici o používaní cookies, keďže sa jedná o komponenty, ktoré sú kľúčové pre beh webstránok a používateľovi nemusí byť umožnené ich zakázať.

 • _taricsk_session
  Jedná sa o základnú cookies potrebnú pre beh webovej aplikácie písanej v jazyku RUBY. Jej platnosť je dočasná, končí sa vždy úplným ukončením práce s internetovým prehliadačom alebo po určitom čase neaktivity na stránke.
 • settings
  Cookie, v ktorej sú uložené základné nastavenia nevyhnutné pre beh tejto aplikácie, napríklad aj samotné nastavenia povolení na ukladanie a používanie súborov cookies.

Nastavenia

Slúžia na ukladanie nastavení a volieb webovej aplikácie, ako môže byť napríklad spôsob zobrazenia alebo explicitne zvolený preferovaný jazyk, nie sú predmetom zberu a spracovania osobných údajov. Platnosť je nastavená na jeden rok.

 • - v súčasnosti nie sú využívané -

Štatistika

Využívané na účel zberu štatistických a diagnostických údajov pre beh a optimalizáciu webovej aplikácie, prípadne odhaľovanie chýb, správanie používateľa alebo spotrebu systémových prostriedkov za účelom zlepšenia a vývoja aplikácie.

 • - v súčasnosti nie sú využívané -

Marketing

Jedná sa o typ súborov ukladajúcich štatistické údaje ale týkajúce sa už samotného obsahu aplikácie, napríklad produktov, navštevovanosť a záujem o jednotlivé produkty alebo služby, kategórie, skúmajúce odozvu návštevníka na niektorú kampaň, skúmajúce preferencie podľa atribútov zákazníka, jednoducho marketingovo využitelné dáta.

 • - v súčasnosti nie sú využívané -

Ostatné

Cookies tretích strán. Môžu slúžiť na ktorýkoľvek vyššie spomenutý účel. Spravidla sú súčasťou vloženého obsahu a funkcionality, ktorú poskytuje tretí subjekt a používanie tejto funkcionality alebo obsahu sa teda považuje za využívanie služby tretieho subjektu, z čoho vyplýva že možnosť zberu a spracovania osobných údajov aj legislatívnu zodpovednosť a správnosť pri takomto konaní má tretí subjekt. V prípade Vášho nesúhlasu s týmto uchovávaním a spracovávaním údajov sú spravidla dve možnosti:

 • zablokovanie obsahu tretích strán, ak to je možné a obsah tretích strán nie je nevyhnutný pre beh samotnej aplikácie
 • riešenie problému a nastavenie podmienok spracovania údajov s tretím subjektom
 • vývojári a vlastník tejto aplikácie zatiaľ neevidujú, že by táto aplikácia ukladala a spracovávala iné súbory a osobné údaje okrem tých, ktoré sú vo vlastnej réžií, no tento stav sa môže v budúcnosti bez našeho vedomia a vedomia o rozsahu činnosti zmeniť.
 • - v súčasnosti nie sú využívané -


GDPR

Opatrenia vzhľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), smernica č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov GDPR (General Data Protection Regulation)

Ktorý subjekt spracováva osobné údaje:
 • Internetová aplikácia taric.sk

Aké dáta zbierame a prečo ich získavame:
 • Okrem súborov cookies, ktorých funkcia a účel a typ používaných dát je popísaný vyššie nezískavame formou tejto internetovej stránky už žiadne dáta, stránka neobsahuje žiadne prvky kde by bolo totiž možné používateľom zadávať vstup (obsahujúci osobné informácie, alebo dáta vedúce k získaniu takýchto informácií) alebo iným spôsobom získavať dáta.

Na ako dlho sú dáta uchovávané:
 • Dáta, ktoré uchovávame, je možné uložiť bez ďalšieho súhlasu na ich spracovanie najdlhšie na 365 dní s počítaním od nastávajúcej polnoci.